2019-05-04 başlık infografik

2019-05-04 entry infografik

Toplam yazılan gündem entry sayısı (yaklaşık)

12025


Toplam açılan gündem baslik sayısı (yaklaşık)

3299


Bugun entry giren tekil yazar sayısı

10113


Toplam kullanılan bkz sayısı

4054


Toplam kullanılan sorunsal sayısı

43


Toplam kullanılan amk sayısı

474


Toplam rezalet başlığı sayısı

9


Top N en çok entry girilen başlık


En çok kullanılan bkzlar

Değer Sayı
engelle 15
başlıklarını engelle 13
swh 7
sosyal medya kullanma ehliyeti 7
erkekler/@ibisile 6
yemen’de 85 bin çocuğun açlıktan ölmesi 5
juventus 4
rock vale/@fij 4
olmamış olaylar hakkında olmuş gibi başlık açmak 4
#89647230 4

En çok kullanılan kelimeler (bağlaçlar vs elenmiş)

Değer Sayı
bkz 1381
güzel 859
var 788
büyük 651
aynı 648
yok 642
insan 625
değil 620
gün 607
adam 541

En çok kullanılan ikililer (bigram)

Değer Sayı
[‘sabahattin’, ‘ali’] 92
[‘aynı’, ‘zamanda’] 86
[‘saçma’, ‘sapan’] 63
[‘hafta’, ‘sonu’] 57
[‘ekşi’, ‘sözlük’] 46
[‘merak’, ‘ediyorum’] 45
[‘sosyal’, ‘medya’] 44
[‘bkz’, ‘#’] 42
[‘ömür’, ‘boyu’] 41
[‘yavaş’, ‘yavaş’] 38

En çok kullanılan üçlüler (trigram)

Değer Sayı
[‘ali’, ‘sami’, ‘yen’] 18
[‘sayı’, ‘ribaund’, ‘asist’] 15
[‘allah’, ‘rahmet’, ‘eylesin’] 13
[‘ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr’, ‘eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylal’, ‘anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop’] 12
[‘utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenyl’, ‘alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglu’, ‘taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv’] 12
[‘myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala’, ‘nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylis’, ‘oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginyli’] 12
[‘soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutami’, ‘nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser’, ‘ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl’] 12
[‘spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalyla’, ‘sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt’, ‘hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylala’] 12
[‘anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg’, ‘lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll’, ‘eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginyl’] 12
[‘ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi’, ‘nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc’, ‘ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr’] 12

En çok kullanılan dörtlüler (4-gram)

Değer Sayı
[‘eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginyl’, ‘serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo’, ‘nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser’, ‘ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam’] 12
[‘anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg’, ‘lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll’, ‘eucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginyl’, ‘serylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo’] 12
[‘ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr’, ‘eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylal’, ‘anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop’, ‘hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyl’] 12
[‘rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla’, ‘spartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalyla’, ‘sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt’, ‘hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylala’] 12
[‘alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglu’, ‘taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv’, ‘alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylva’, ‘lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo’] 12
[‘nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc’, ‘ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr’, ‘eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylal’, ‘anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop’] 12
[‘myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala’, ‘nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylis’, ‘oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginyli’, ‘soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutami’] 12
[‘ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysyli’, ‘soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylle’, ‘ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi’, ‘nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc’] 12
[‘soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutami’, ‘nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser’, ‘ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl’, ‘utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenyl’] 12
[‘ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi’, ‘nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc’, ‘ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr’, ‘eonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylal’] 12

En çok entry girilen rezalet başlıkları


En çok favlanan entryler


Top N en kisa başlık


Top N en uzun başlıklar


En kisa entryler


En uzun entryler

  • sabahattin ali

    • dokuz yüz yedi’de doğdu, kırk sekiz’de öldürüldü, iki bin yedi doğumunun 100. yılı. ölümü hâlâ aydınlatılamadı. katline dair çok şeyler söylendi; kişisel zaaflarından tutun polisle işbirliğine kadar.daha yaşadığı dönemde yapıtları yabancı dillere çevrildi. sovyetlerde onun kadar tanınmış bir başka y tamamını oku @ m0ruzak
  • yetişkin erkekliğin arketipleri

    • arketipsel psikoloji, konusunda eğitimler veren hüseyin şimşek’in bir yazısına denk geldim. öznel öğeleri olan bir yazı, ancak iyi toparlamış*. entry bir kopyala yapıştır entry’si. sebebi de, linkler tedavülden kalkınca entrylerin boşlukta süzülmesi, asıl kaynak yazının sonunda. şöyle ki: “bazı erke tamamını oku @ rotgeist
  • 70 yaşına bir not bırak

    • 40 sene sonra görüşeceğiz umuyorum ki güzel kardeşim. seni çooook büyük olduğu sanılan hayallerimin çoğunu gerçekleştirmiş olmanın verdiği huzurla yaşayacağım. okurum yine bir şeyler tabi sende. o zaman hala para pul derdimiz çok olmasın ya. yaşayalım şu hayatı. yetmiş olmuşum hocam? daha ne olayım. tamamını oku @ yasamak guzel sey be kardesim

En çok entry giren yazarlar

En çok klavye tuşuna basan yazarlar